Bogdan Banjac, predstavnik Poverenika za zaštitu ravnopravnosti

23/04/2018 at 8:07 pm

Богдан Бањац, представник Повереника за заштиту равноправности

                             МЕХАНИЗМИ ЗАШТИТЕ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ

Повереник за заштиту равноправности јесте инокосни државни орган, установљен Законом о забрани дискриминације, самосталан и независан у обављању послова утврђених законом. Повереник има широк круг законских овлашћења која га чине централном националном институцијом специјализованом за спречавање и сузбијање свих облика дискриминације.

Самосталност и независност институције Повереника представљају основне постулате и кључне претпоставке за успешно остваривање друштвене улоге и мисије. Повереник није овлашћен да дискриминаторе кажњава ако не поштују препоруке, али их може уверити ауторитетом институције коју представља, снагом аргумената и притиском јавности.

Према одредбама Закона о забрани дискриминације, једна од основних надлежности Повереника јесте поступање по притужбама због дискриминације. Притужбу може поднети свако физичко и правно лице, група лица која сматра да је претрпела дискриминацију, као и организације које се баве заштитом људских права или друго лице у име и уз сагласност лица које сматра да је претрпело дискриминацију. Поступак пред Повереником је бесплатан. У поступку по притужбама Повереник даје мишљење да ли је дошло до повреде Закона о забрани дискриминације, даје препоруке о начину отклањања повреде права и изриче законом утврђене мере за случај да дискриминатор не поступи по препоруци Повереника.

Повереник пружа информације подносиоцу притужбе о његовом праву и могућности покретања судског или другог поступка заштите, односно о начинима заштите права, а овлашћен је да препоручи медијацију уколико оцени да је конкретан случај подобан за медијацију.

Повереник је овлашћен да у јавном интересу покреће тзв. стратешке парнице за заштиту од дискриминације. Поред тога, овлашћен је да подноси и прекршајне и кривичне пријаве, као и предлоге за оцену уставности и законитости.

Повереник је овлашћен да упозорава јавност на најчешће, типичне и тешке случајеве дискриминације, као и да препоручује органима јавне власти и другим лицима предузимање мера за остваривање равноправности. 

Народној скупштини Републике Србије повереник подноси редован годишњи извештај о раду, који садржи и оцену стања у области заштите равноправности, а ако постоје нарочито важни разлози, може самоиницијативно или на захтев Народне скупштине да подноси и посебне извештаје. Сваки извештај садржи препоруке за предузимање мера чији су циљеви превазилажење уочених слабости или делотворније спречавање и сузбијање дискриминације.

Повереник прати спровођење закона и других прописа, иницира доношење или измену прописа ради спровођења и унапређивања заштите од дискриминације и даје мишљења о одредбама нацрта закона и других прописа који се тичу забрана дискриминације.

Важан део активности Повереника односи се и на успостављање и одржавање сарадње с органима надлежним за остваривање равноправности и заштиту људских права на територији аутономне покрајине и локалне самоуправе. Повереник остварује сарадњу и с организацијама цивилног друштва, међународним и домаћим организацијама и институцијама које се баве заштитом људских права. 

Од укупног броја поднетих притужби у којима је као лични основ наведена национална припадност или етничко порекло, половина се осноси на ромску националну мањину. У протеклој години поднето је укупно 3 кривичне пријаве, од чега се се све односе на дискриминацију ромске националне мањине. Такође, веома је индикативан податак да се од укупног броја стратешких парница, покренутих од стране Повереника, половина односи на дискриминацију Рома.

                                   >>>HOME<<<                            >>>VREMEPLOV<<<