Božidar Dakić, direktor Repubičkog zavoda za socijalnu zaštitu

11/01/2020 at 12:29 pm

             

                                          Izvod iz zaključaka Regionalne konferencije 

                                              „Unapređenje ljudskih resursa u sistemu socijalne i dečje zaštite“ 

                                  ( kompletni zaključci dostupni su na linku : https://we.tl/t-y55NZX8lES  )

 1. Dogovor o zajedničkoj grupi definicija ljudskih resursa u socijalnoj zaštiti i saradnika u povezanim službama u region ECA
 • Kada je reč o definicijama ljudskih resursa u socijalnoj zaštiti, postoji značajan nivo usaglašenosti na nivou regiona, kao i usklađenosti sa definicijama predloženim u Pozivu na akciju
 1. Delotvorno dugoročno planiranje ljudskih resursa u socijalnoj zaštiti i usklađivanje funkcija, procesa, kompetencija i kvalifikacija
 • Jasno definisati ciljeve svih segmenata socijalne zaštite, sa fokusom na različite aspekte dobrobiti korisnika, naročito dece i mladih, a zatim identifikovati zadatke, uloge i kompetencije profesionalaca koje moraju uključiti specifična znanja i veštine, kao i neophodan broj stručnjaka.
 • Redefinisati sadržaj stručnih poslova u socijalnoj zaštiti u skladu sa međunarodnim standardima, kao i poslove koje obavljaju paraprofesionalci i drugi saradnici u neposrednom radu sa korisnicima u socijalnoj zaštiti, što uključuje analizu, klasifikaciju, oblikovanje sadržaja i utvrđivanje potrebnih kompetencija.
 • Unaprediti saradnju i koordinaciju ljudskih resursa angažovanih na poslovima istraživanja, kreiranja socijalnih politika i prakse socijalnog rada.
 • Pripremiti i edukovati sve aktere za implementaciju zakonskih rešenja u praksi, kako bi se razvili potrebni preduslovi za njihovu punu i uspešnu primenu.
 • Razviti usklađeno i kontinuirano dugoročno, srednjoročno i krakoročno planiranje na svim nivoimas sistema socijalne zaštite, kako bi se povećali efektivnost i efikasnost ljudskih resursa.
 • Operacionalzovati adekvatnu geografsku raspoređenost i zastupljenost ljudskih resursa, sa ciljem uspostavljanja i održivosti potrebnih usluga socijalne zaštite u svim sredinama.

     3.Razvijanje kompetencija ljudskih resursa u socijalnoj zaštiti

 • Planski, kontinuirano i na osnovu identifikovanih potreba, razvijati kompetencije zaposlenih u sistemu socijalne zaštite, i to na više nivoa: za određene pozicije, za specifične problemske oblasti, kao i za konkretnog profesionalca.
 • Podržati raznovrsne načine stručnog usavršavanja (akreditovane programe obuke, mentorstvo, couching, stručnu praksu, pripravništvo…) i sprovoditi evaluaciju njihove delotvornosti na razvijanje nedostajućih znanja i veština.
 • Osnažiti kapacitete i ulogu strukovnih udruženja u procesu stručnog usavršavanja.
 • Unaprediti praksu redovnog godišnjeg planiranja stručnog usavršavanja u organizacijama socijalne zaštite.
 • Uspostaviti, odnosno unaprediti kako internu, tako i eksternu superviziju u celokupnom sistemu socijalne zaštite.
 • Osnažiti paraprofesionalce (lične pratioce, personalne asistente, hranitelje itd), jasnije definisati njihove uloge i odgovornosti i intenzivnije raditi na razvoju njihovih kompetencija, uz kontinuiranu i adekvatnu obuku.
 • Dalje raditi na standardizaciji obrazovanja i na participativnosti samog procesa standardizacije, kao i na uspostavljanju regionalne saradnje u ovoj oblasti.
 • Unaprediti kvalitet nastave i modernizovati postojeće studijske programe u obrazovnim ustanovama, u skladu sa međunarodnim standardima i primerima dobre nastavne prakse.
 • Povezati ustanove i departmane koji školuju studente srodnih zanimanja (psiholog, pedagog), kako bi dobili potrebna znanja iz oblasti socijalnog rada i zaštite dece.
 • Unaprediti kompetencije za prepoznavanje rizika i blagovremeno reagovanje zaštitnog sistema – razvijati mehanizme preventivnog delovanja i modele podrške pojedincima i porodicama u riziku.
 • Ojačati kompetencije za procenu i praćenje efekata primenjnih mera i usluga na decu i porodice, kroz razradu i reviziju instrumenata za procenu, planiranje i evaluaciju uspešnosti rada sa porodicom i za prepoznavanje promena kod porodice/deteta.
 • Razviti kompetencije za razumevanje trauma i rad sa traumom, smanjenje sekundarne viktimizacije porodica i podsticanje posttraumatskog rasta porodice i dece sa kojima rade.
 • Unaprediti kompetencije zaposlenih u sistemu socijalne zaštite za primenu tehnoloških inovacija, radi postizanja veće efikasnosti i delotvornosti.
 1. Podrška ljudskim resursima u socijalnoj zaštiti
 • Uskladiti izdvajanja iz javnih sredstava sa utvrđenim potrebama u oblasti obrazovanja i zapošljavanja ljudskih resursa u socijalnoj zaštiti.
 • Očuvati potencijal i sposobnost radnika u socijalnoj zaštiti za dugoročno pružanje usluga, kroz smanjenje rizika od vikarijske traumatizacije i sagorevanja na poslu.
 • Pojačati vidljivost i značaj profesije socijalnog rada, kao i drugih profesija angažovanih u socijalnoj zaštiti, kroz isticanje primera dobre prakse i transparentnu komunikaciju na svim nivoima.

      5.Razvoj saradnika u drugim povezanim službama

 • Uspostaviti različite modele angažovanja multidisciplinarnih timova i unaprediti intersektorsku saradnju u radu sa decom i porodicama, naročito sa sudstvom, obrazovanjem i zdravstvenim sistemom.
 • Standardizovati stručne postupke kroz razvijanje instrumenata, u cilju lakše komunikacije sa predstavnicima drugih sistema i veće uverljivosti priloženog mišljenja.
 • Omogućiti zajedničko stručno usavršavanje profesionalaca iz različitih sektora, kako bi se razvio integrisani pristup i usklađeno pružanje podrške kroz istovremeno korišćenje različitih servisa.
 • Uspostasviti princip partnerstva na svim nivoima (individualnim i institucionalnim) koji će doprineti usklađivanju vrednosti i uverenja svih uključenih aktera kada je reč o najboljem interesu korisnika.