Nenad Stojanovic, savetnik u Republičkom zavodu za socijalnu zaštitu

06/02/2018 at 6:32 pm

Ненад Стојановић

саветник у Републичком заводу за социјалну заштиту

  

НАМЕНСКИ ТРАНСФЕРИ У 2016. ГОДИНИ

Нормативни оквир (Закон о финансирању локалне самоуправе, Закон о социјалној заштити и Уредба о наменским трансферима) омогућује обезбеђивање наменских трансфера за јединице локалне самоуправе, као и које се услуге могу финансирати и критеријуме за поделу и висину наменског трансфера.

Наменски трансфери треба да допринесу да локалне услуге буду одрживе, да подрже механизме за смањење сиромаштва и да обезбеде квалитетнију заштиту свих рањивих група на територији јединице локалне самоуправе. Наменске трансфере могу да користе ЈЛС које су у другом, трећем или четвртом степену развијености.

Наменским трансферима је у 2016. години било обухваћено 122 јединице локалне самоуправе, 3 локалне самоуправе нису ни конкурисале за наменске трансфере (Косјерић, Пирот из друге групе развијености и Уб из треће групе). Републичком заводу за социјалну заштиту статистички  извештај је доставило 83 локалних самоуправа док 39 није. У 2016. години је опредељен износ од 400.000,00 динара. Од опредељеног износа РЗСЗ је својом анализом обухватио  83 ЈЛС са укупно 293.111.861,84, док преостале ЈЛС које су користиле наменске трансфере нису известиле за 106.888.138,16. Анализом статистичких извештаја утврдили смо да је наменски утрошено 232.405.048,7 ненаменски је утрошено 23.238.073,48 (7 ЈЛС је целокупан износ утрошило ненаменски) док је у буџет РС враћено 17.366.583,04. Из статистичких извештаја се може такође видети да не постоји евиденција о утрошку као ни враћању у буџет 20.102.156,62 динара.

Извештаји нам показују да од 83 ЈЛС које су доставиле извештај РЗСЗ 44 су пружале услуге за децу и то:

 • 26 дневни боравак за децу са инвалидитетом
 • 22 лични пратилац детета
 • 9 помоћ у кући за децу
 • 5 прихватилишта за децу
 • 4 дневна центра
 • 3 предах смештај
 • 3 становање за младе који се осамостаљују
 • 1 дневни боравак за децу и младе у сукобу са законом

Услуге за одрасле и старије је пружало 58 ЈЛС и то:

 • 53 помоћ у кући за одрасле и старије
 • 12 персоналну асистенцију
 • 8 прихватилишта за одрасле и старије
 • 4 дневна боравка за одрасле и особе са инвалидитетом
 • 2 дневна боравка за старије

 Што се тиче саветодавно-терапијских услуга њих је пружало 13 ЈЛС где доминира услуга саветовалишта. С обзиром да су ове услуге нестандардизоване ту је било и највише одступања у начину реализације као и корисничким групама које су ове услуге користиле.

Анализа извештаја нам илуструје податак да је наменским трансферима обухваћено 14.147 корисника. Овај податак треба узети са резервом или потпуно одбацити с обзиром да су ЈЛС различито водиле евиденцију о корисничким групама које су користиле услуге. Најбољи пример који илуструје ову тврдњу је да је у ЈЛС која има око 7.000 становника саветодавне услуге користио 1861 корисник.

Анализом смо утврдили да највећи број пружалаца локалних услуга нема лиценцу, да су се финансирале и нестандардизоване услуге у систему социјалне заштите, као и  услуге које не припадају систему социјалне заштите. Такође се може уочити да нема адекватне информисаности о токовима реализације наменских трансфера између свих актера у овом процесу. Недостају процедуре за контролу и мониторинг трошења средстава. ЈЛС немају посебне наменске рачуне или подрачуне на основу којих би се прецизније и јасније вршила контрола реализације опредељених средстава. Неопходно је израдити прецизно упутство о начину и динамици реализације наменских трансфера.

 

                       >>>HOME<<<           >>>времеплов>>>              >>>клуб <<<                   >>>актуелности<<<