DARA MAJSTOROVIĆ, studentkinja FPN

09/12/2019 at 10:01 pm

Dara  Majstorović

Da li sistem adekvatno odgovara na potrebe žrtava trgovine ljudima?

Da li je šira javnost upoznata sa pojmom trgovine ljudima? Trgovina ljudima se smatra oblikom organizovanog kriminala, koji je niskorizičan i visokoprofitabilan. Osnovni oblici trgovine ljudima jesu prinudna prostitucija, prinudni rad, prinudno prosjačenje, prinuda na vršenje krivičnih dela, prinudni brakovi i prinudni rad. Način na koji neko može postati žrtva jesu lažna obećanja prijatelja, agencija za zapošljavanje, obmanjujući oglasi za posao, lažno zabavljanje, prodaja od strane porodice, kao i internet kao sredstvo. Tokom same eksploatacije, žrtvama se oduzimaju dokumenta, kontroliše se svaki njihov pokret, premeštaju se, vrši se nasilje ili pretnja nasiljem koja može biti usmerena i na članove porodice žrtava.

A kako sistem zapravo reaguje je ono što je potrebno menjati?  Imamo primere sistema koji žrtve izlaže sekundarnoj viktimizaciji. Primer za to jesi slučajevi u kojima žrtve svoje iskaze ponove i do sedam puta, od prve identifikacije do konačne reintegracije. Imamo i prisutnu nevidljivost svih prava i mreža institucija koja im po zakonu pripadaju, usled nedovoljne promocije aktivnosti rada institucija i postojanja prava. Sledeći problem jesu i nesenzibilisani stručnjaci koji postavljaju osudjujuća i neprimerena pitanja, koja su nepotrebna za rešavanje konkretne stvari. Imamo prisutno i dugo trajanje sudskih procesa i blagu kaznenu politiku.

Od ovoga svega možemo krenuti, raditi na poboljšanju datih uslova, zakona, njihovoj implementaciji u praksi. Važno je investirati u kvalitetnu edukaciju zaposlenih. Samim žrtvama je bitno stvoriti uslove za osnovne potrebe, mogućnosti za obrazovanje koje će voditi ekonomskom osnaživanju. To se sve odnosi na splet usluga i reformi koje se medjusobno prožimaju.