MREŽA ISP je nestranačko, nevladino i neprofitno udruzenje građana čija je misija okupljanje i saradnja istraživača socijalnih prilika radi unapređivanja istraživačko-analitičke prakse u socijalnom sektoru, zagovaranja standarda kvaliteta i aktivnog učešća u procesima društvenog razvoja.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva "MREŽA ISP" obavlja sledeće aktivnosti:

• prikuplja, obrađuje i organizuje razmenu podataka, informacija i iskustava o dobroj praksi u socijalnim istraživanjima,
• informiše, prezentuje i upućuje na resurse za istraživačku praksu (naučna i strucna literature, dokumenti, oruđa i eksperti) u oblasti socijalnih istraživanja;
• organizuje, samo ili u zajednici sa drugim organizacijama, strucne skupove, savetovanja, seminare, radionice i druge oblike strucnog obrazovanja u ovoj oblasti;
• inicira i koordinira povezivanje istraživača za rad na naučnim, stručnim i istrazivačkim projektima iz domena socijalnih delatnosti i zaštite ljudskih i socijalnih prava marginalizovanih socijalnih grupa;
• objavljuje knjige i druge publikacije o akcionim istraživanjima;
• saraduje sa univerzitetima, stručnim udruženjima, nevladinim i drugim